Georgia Spartans vs ABA Braves
Georgia Spartans  ABA Braves  Fayette County Shoot outGeorgia Spartans vs ABA Braves  Fayette County Shoot outGeorgia Spartans vs the ABA Braves  Fayette  Shoot outGeorgia Spartans vs ABA Braves Fayette County Shoot outGeorgia Spartans vs ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans vs ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot outGeorgia Spartans win over the ABA Braves in the Fayette County Shoot out